Home
สภาพศักยภาพปัจจุบัน

สภาพศักยภาพปัจจุบัน


สภาพโดยทั่วไปกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทรศัพท์  0-4372-2118-9, 0-4371-3080-9 ต่อ 345,346  โทรสาร 043-722117  เดิมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์  ซึ่งได้เกิดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนประถมวิสามัญ  จังหวัดมหาสารคาม โดยหน่วยงานมีการพัฒนามาเป็นลำดับตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้     
                        พ.ศ. 2473        เป็นงานประชาสัมพันธ์   โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา
                        พ.ศ. 2481        เป็นงานประชาสัมพันธ์   โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
                        พ.ศ. 2489        เป็นงานประชาสัมพันธ์   โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
                        พ.ศ. 2505        เป็นงานประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยครูมหาสารคาม
                        พ.ศ. 2538        เป็นงานประชาสัมพันธ์   สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
                        ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสถาบันราชภัฏมหาสารคามได้ยกฐานะจากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547  เป็นกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม