Home
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


              ทำเนียบผู้บริหารกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

                        พ.ศ. 2533 - 2544                     อาจารย์สมชาย      สุทธิปัญโญ
                        พ.ศ. 2545 - 2547                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  เกียรติเจริญ
                        พ.ศ. 2548 - 2552                     อาจารย์วุฒิพล       ฉัตรจรัสกูล
                        พ.ศ. 2552 - 2562                     ว่าที่ร้อยตรีบุญคง   สีเสน

                        พ.ศ. 2562 - 2562                     อาจารย์พีรพจน์      ยอดยิ่ง