Home
โครงสร้างการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน


โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


1. งานบริหารงานทั่วไป
นายปวีณ ไชยธานี
 
2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์และวารสาร
นายประมวล ราชมูล

 
3. งานวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
นายธนกฤต เศษวงศ์


4. งานสื่อเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
นายธนกฤต เศษวงศ์

5. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
นางทิราวรรณ อันทะนิล