Home
โครงสร้างการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน


โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


1. งานบริหารงานทั่วไป
นางอรอุมา สีเทา 

 
2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์และวารสาร
นายประมวล ราชมูล

 
3. งานวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
นายธนกฤต เศษวงศ์
นายปวีณ ไชยธานี

 
4. งานสื่อเว็บไซต์
นายธนกฤต เศษวงศ์

5. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
นางทิราวรรณ อันทะนิล