Home
ค่านิยิม

ค่านิยิม


  1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  2. ทำงานเป็นทีม (Team Work)
  3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind)
  4. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)