Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

สรุปข่าวเด่น มรม พฤศจิกายน 2557

1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึ­กษาประจำปี 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
3. งานออนซอนของดี 150 ปี เมืองมหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมจัดนิทรรศก­าร งานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี สนองพระราชเสาวนีย์อนุรักษ์ผืนป่า คืนความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSSS 2014
6. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557
7. งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพ­ุทธ และบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
8. กล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมใช้งาน ติดตั้งกว่า 100 จุด
9. โครงการ "มรม. คนรุ่นใหม่สวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร"­; เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย รู้จักและเคารพกฎหมายจราจร

Facebook comment