Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

RMU CHANNEL 571107 Talk ไม่หล่อขอทำดี

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดกา­รกีฬา ปี 2 คณะครุศาสตร์ ให้สัมภาษณ์การจัดโครงการ "ไม่หล่อขอทำดี ปีที่ 2" เพื่อทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนาโรงเรียนในท้อง­ถิ่น ในปีนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยแดง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 นี้
สามารถร่วมบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ขนม อื่นๆ หรือสนับสนุนซื้อเสื้อยืด ราคาตัวละ 150 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้โรงเรียนต­่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ RMU FITNESS CENTER ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา เวลา 15.00-20.00 น.

Facebook comment