Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

Spot TV Prawaroon Games 2557 พระวรุณเกมส์

สปอตทีวี/วิทยุ พระวรุณเกมส์ 2557 การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาล­ัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภ­ัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 "กีฬาแห่งสปิริตและมิตรภาพ" วันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment