Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

พิธีเปิดกีฬาอาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47

พิธีเปิดกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเห­นือ ครั้งที่ 47 พระวรุณเกมส์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment