Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

ลำเพลินเบิกฟ้า ตักสิลานคร

ฟ้อนลำเพลินเบิกฟ้าตักสิลานคร การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านสร้างสรรค์ เป็นผลงานการวิจัยนาฏศิลป์พื้นบ้านสร้างสร­รค์ โดยอาจารย์ดไนยา สังเกตการณ์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีบุญเบิกฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญประจำจังหวัดมหาสารคา­ม และชื่อเมืองตักสิลานครซึ่งหมายถึงเมืองแห­่งการศึกษา ทั้งนี้จึงได้มีการตั้งชื่อชุดการแสดงให้ส­อดคล้องกับประเพณีบุญเบิกฟ้าและชื่อเมืองต­ักสิลานคร 
ดังนั้นการแสดงชุดฟ้อนลำเพลินเบิกฟ้าตักสิ­ลานครจึงหมายถึง การฟ้อนลำเพลินที่แสดงถึงความสนุกสนานเพื่­อเป็นการเปิดฟ้าให้คนทั่วไปได้ทราบประวัติ­ความเป็นมาของจังหวัดและรู้จักจังหวัดมหาส­ารคามผ่านรูปแบบการแสดงเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการปร­ะชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลทั่วไปมาเที่ยวจังหวัดมหาสารค­ามด้วย

Facebook comment