Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

วจ.ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะวิทยาการจัดการ ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อปรับภูมิทัศน์ 
#RMU special report 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Facebook comment