Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

วีดีทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการ 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำวีดีทัศน์จารยานุสรณ์เพื่อน้อมมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Facebook comment