Home
บุคลากร

บุคลากร


บุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


 ว่าที่ ร.ต.บุญคง  สีเสน
นักวิชาการช่างศิลป์  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์อาจารย์พีรพจน์ ยอดยิ่ง
ที่ปรึกษากลุ่มงานประชาสัมพันธ์


 
นายประมวล  ราชมูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางอรอุมา  สีเทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     


 

 นางทิราวรรณ  อินทะนิล
นักประชาสัมพันธ์
 นายธนกฤต  เศษวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 นายปวีณ ไชยธานี
นักประชาสัมพันธ์