โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อจัดทำแฟ้มผลงาน Portfolio และการเขียน Resume
27 ม.ค. 2563 เปิดดู 1 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือ ผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
27 ม.ค. 2563 เปิดดู 22 ครั้ง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563
27 ม.ค. 2563 เปิดดู 3 ครั้ง
การมอบปัจจัยการผลิตและการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองฮีและบ้านเมืองเตา
23 ม.ค. 2563 เปิดดู 9 ครั้ง
พิธีเปิดการแข่งขัน RMU FOOTBALL LEAGUE 2020
23 ม.ค. 2563 เปิดดู 13 ครั้ง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
07 ม.ค. 2563 เปิดดู 67 ครั้ง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
07 ม.ค. 2563 เปิดดู 74 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563
20 ม.ค. 2563 เปิดดู 71 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาบุคลากรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
27 ธ.ค. 2562 เปิดดู 84 ครั้ง
สอบมาตรฐานด้านนาฏยศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
24 ธ.ค. 2562 เปิดดู 57 ครั้ง