ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การ
19 ก.ค. 2560 เปิดดู 293 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 25 ครั้ง
อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกยางนา พิทักษ์รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ น้อม
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 30 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ ทำความดีถวายในหลวง ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ วันที่ 12 กรกฎาคม 2
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 122 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 114 ครั้ง
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมห
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 135 ครั้ง
อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณว
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 90 ครั้ง
ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีไหว้ค
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 128 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ...อยุ่ที่สารคาม ของคุณทีม พัฒนาศักยภาพ....ทูบี ปี1ทุกคน
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 59 ครั้ง
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 25
14 ก.ค. 2560 เปิดดู 172 ครั้ง