สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Work shop กระบวนการ เทคนิค วิธีการในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงพื้นที่ ให้กับ
23 พ.ค. 2560 เปิดดู 41 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
19 พ.ค. 2560 เปิดดู 113 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ, โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา
18 พ.ค. 2560 เปิดดู 114 ครั้ง
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2560 (QA_KM Day 2017) วันที่ 17
17 พ.ค. 2560 เปิดดู 48 ครั้ง
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกบริการวิชาการโดยการมอบเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ของนักศึ
15 พ.ค. 2560 เปิดดู 44 ครั้ง
สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดวิพากษ์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวั
09 พ.ค. 2560 เปิดดู 72 ครั้ง
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนั
30 เม.ย. 2560 เปิดดู 172 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี รศ.
30 เม.ย. 2560 เปิดดู 21 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการ
28 เม.ย. 2560 เปิดดู 27 ครั้ง
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพ
24 เม.ย. 2560 เปิดดู 23 ครั้ง