เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561
09 เม.ย. 2561 เปิดดู 65 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
09 เม.ย. 2561 เปิดดู 66 ครั้ง
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
06 เม.ย. 2561 เปิดดู 49 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561
05 เม.ย. 2561 เปิดดู 64 ครั้ง
บรรยากาศรับ Transcript
05 เม.ย. 2561 เปิดดู 60 ครั้ง
ถวายมุทิตาสักการะพระครูวิจิตวนสาร สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
03 เม.ย. 2561 เปิดดู 65 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561
30 มี.ค. 2561 เปิดดู 71 ครั้ง
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
29 มี.ค. 2561 เปิดดู 58 ครั้ง
ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560
24 มี.ค. 2561 เปิดดู 67 ครั้ง
นิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านหนองยาง อ.โกสุมพิสัย
24 มี.ค. 2561 เปิดดู 63 ครั้ง