การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 RMU GRC 2020
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 7 ครั้ง
พิธีแสดงธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรม
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 8 ครั้ง
ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเข้าวันพุธ 16 ก.ย. 63
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 7 ครั้ง
เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาเชิงพื้นที่เกษตรผสมผสาน
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 7 ครั้ง
เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ภูมีแกดำฟาร์ม
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 8 ครั้ง
ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเข้าวันพุธ 9 ก.ย. 63
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 6 ครั้ง
เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองอีตื้อ
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 8 ครั้ง
การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น ปี 2563
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 7 ครั้ง
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 11 ครั้ง
ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเข้าวันพุธ 2 ก.ย. 63
22 ก.ย. 2563 เปิดดู 7 ครั้ง