Home
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการแบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย