Home
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรสาร
043-722117

โทรศัพท์ (โอเปอเรเตอร์)
081-747-8385
080-837-6075
061-404-2390
หมายเลขภายใน กด 346

E-mail: prrmu@rmu.ac.th


www.facebook.com/www.rmu.ac.th