Home
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 043-722118-9 ต่อ 345-346
โทรสาร 043-722117
Email: prrmu@rmu.ac.th


www.facebook.com/www.rmu.ac.th
www.facebook.com/rmu.ac.th