Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญสำนักงานใหม่ สำนักงานสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด้านหลังอาคาร 34)

Facebook comment