Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

Facebook comment