Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รปภ.ปรับปรุงทาสีเครื่องหมายจราจร

วันที่ 15 มีนาคม 2564 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทาสีทำเครื่องหมายจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นขอบเขตแนวทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ดียิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุใหมหาวิทยาลัย เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ

Facebook comment