Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรม “สืบสานรักษาระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" บ้านผักสั่ง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวรายงาน กิจกรรม “สืบสานรักษาระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร” บ้านผักสั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเตา อำเภอกิจกรรม  “สืบสานรักษา ระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร” บ้านผักสั่ง" จังหวัดมหาสารคาม

ในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ณ บ้านกางกี่ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment