Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรม "วันนายขนมต้ม"

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ เวทีมวยยอดยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการเเละวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม “วันนายขนมต้ม” ประจำปี 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติการต่อสู้สุดยอดแม่ไม้มวยไทย อันเป็นมรดกสำคัญของชาติไทย

Facebook comment