Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรม ITA 2021 สัญจร

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม "ITA 2021 สัญจร" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมได้แก่ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลการรายงานตามกรอบการประเมินฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการประเมินฯ และร่วมพูดคุยแรกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA ในปีนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Facebook comment