Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม. ร่วมลงนาม MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปลอดบุหรี่

ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE มรม. จัดโครงการ หยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop Smoke Stop disease” มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปลอดบุหรี่” เมื่อวันที่ 23มีนาคม 2564ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1)

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการบริโภคยาสูบให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. สนับสนุนให้เกิดนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนดำเนินการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายกำหนด และห้ามขายบุหรี่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงเฝ้าระวังมิให้มีการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มนักศึกษา
3. สนับสนุนให้เกิดค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย และรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนให้มีการบูรณาการความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงสร้างกลยุทธ์สอดแทรกในรายวิชา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร
5. สนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้
6. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในครั้งนี้

Facebook comment