Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2564 และยกย่องนักวิจัยดีเด่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม Conferrence Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
จัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2564 (QA_KM Day 2021) และยกย่องนักวิจัยดีเด่น โดยการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากท่านวิทยากร โดยนายบัญญัติ คำบุญเหลือ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

Facebook comment