Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มุทิตาจิตแด่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “มุทิตาจิต” แด่ นายประภาส ปาตลานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นางณิชชาอร ปาตลานนท์ ผู้อำนวยการกองกลาง ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวของข้าราชการทั้งสอง และรำลึกถึงคุณงามความดีความรักความผูกพันที่มีต่อกัน สำนักงานอธิการบดีจึงได้จัดงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญและทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment