Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดโครงการยกระดับแตงโมพื้นบ้านสู่พืชเศรษฐกิจชุมชน ต.โนนแดง อ.บรบือ

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับแตงโมพื้นบ้านสู่พืชเศรษฐกิจชุมชน ณ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้กับชาวบ้านในชุมชน สามารถสร้างเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา และด้วยพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขในการดำรงชีวิต

Facebook comment