Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2564-2565 รุ่นที่ 5

วันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรมไทย และสาขานวดแผนไทย ปี พ.ศ. 2564-2565 รุ่นที่ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในรุ่นที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยภายในงานได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ได้ทำการตรวจวุดอุณหภูมิให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19

Facebook comment