Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้าง 3/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม 

Facebook comment