Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ RMU สู้โควิด U2T ณ พื้นที่ตำบลแกดำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยอาจารย์และนักศึกษา ออกบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 การทำหน้ากาก Face Shield รณรงค์ให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการจ้างงาน U2T ภายงานมีผู้นำท้องถิ่น อสม. และชาวบ้านร่วมในกิจกรรม

Facebook comment