Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ RMU สู้โควิด U2T ณ พื้นที่ตำบลโนนภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยอาจารย์และนักศึกษา ออกบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 การทำหน้ากากผ้า ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รณรงค์ให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการจ้างงาน U2T ภายงานมีผู้นำท้องถิ่น อสม. และชาวบ้านร่วมในกิจกรรม

Facebook comment