Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ RMU สู้โควิด U2T ณ พื้นที่ตำบลสงเปลือย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยอาจารย์และนักศึกษา ออกบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รณรงค์ให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการจ้างงาน U2T ภายงานมีผู้นำท้องถิ่น อสม. 

Facebook comment