Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อธิการบดี มรม. รับวัคซีนโควิด-19 รอบปฐมฤกษ์ พร้อมชาวมหาสารคาม

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จังหวัดมหาสารคาม โดย สสจ.จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ของหน่วยบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้ รองศาตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นปฐมฤกษ์
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้บริการฉีดวัดซีนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และรองรับการเตรียมเปิดภาคเรียนได้ตามปกติโดยเร็ว ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เตรียมการเพื่อฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่บุคลากร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาสารคาม และศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment