Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น คัดเลือกผลงาน Best of the Best ปิดโครงการ 2563-2564

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดกิจกรรมปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2563-2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 11 โดยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี 7 วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มชุมชนโกโก้มหาสินทรัพย์ 2. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าตูม 3. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านดงน้อย 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสายทองบ้านลาด 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่แสนดี บ้านหนองยาง 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมบ้านโนนราษี และ 7. กลุ่มโฮมสเตย์สะพานไม้แกดำ มีการนำเสนอผลงานของการพัฒนาสินค้าและบริการต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม รางวัล Best of the Best ในเวทีระดับประเทศต่อไป

Facebook comment