Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม Theater อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) โดยมี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

Facebook comment