Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้าง 4/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม 

Facebook comment