Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในระบบ MIS

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นประธานเปิดการประชุมการแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในระบบ MIS ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยนางกัญภร ม่วงเสน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้นำเสนอแบบฟอร์มใหม่ต่อบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้ KM ปรึกษาปัญหาต่างๆ พูดคุยในการใช้ระบบ MIS พร้อมแนวทางนโยบายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ และจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุต่อไป ภายในงานมีบุคลากรภายในที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมประชุม

Facebook comment