Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)

   วันที่ 22มิถุนายน 2564เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)  โดย ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวว่า ตามที่กองคลังได้รวบรวมและสรุปข้อมูลในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
1.เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดกาและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผล และนำไปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 

Facebook comment