Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สนอ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) สำนักงานอธิการบดี (สนอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผอ.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ดำเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีอาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ปิยะนุช เทือกเทพ กรรมการ และ นายธนกฤต วิชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

Facebook comment