Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

RMU Reinventing กลุ่ม 2 จัดประชุมปลดล็อคระบบกลไกการบริหารจัดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) เพื่อปลดล็อคเพื่อปฏิรูประบบกลไกบริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (University Reinventing) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี (หัวหน้ากลุ่มงานที่ 2 งานปฏิรูประบบบริหารจัดการ) และมีผู้ดำเนินการจัดประชุม 3 ท่าน คือ 1. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 2. ผศ.ดร.สุวนัย ทะคำสอน และ 3. อาจารย์ปองปรัชญ์ เกษาสุวรรณ

Facebook comment