Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ส่งมอบโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแก่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ให้ความรู้การเพาะเห็ด และติดตั้งโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ จำนวน 2 โรง ได้แก่ เห็ดขอนขาว และเห็ดนางฟ้า รวม 2,000 ก้อน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้านการเกษตรและโครงการอาหารกลางวัน พร้อมส่งมอบในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

Facebook comment