Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม.รับการประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการพลิกโฉมฯ รอบหกเดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรับการประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการพลิกโฉมฯรอบหกเดือน
 
เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งดำเนินการครบ 6 เดือนหรือนับได้ว่าเป็นการดำเนินงานมาครึ่งทาง พร้อมกันนี้คณะดำเนินงานได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่บ้านลาด อำเภอกันทรวิชัย และชุมชนทุ่งนาทอง
อำเภอแกดำ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบ "หมู่บ้านราชภัฏ"
 
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี2564 ภายใต้กรอบ นโยบาย และแผนงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะอาจารย์ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ
 
อนึ่ง คณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี

Facebook comment