Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5070784456284582

Facebook comment