Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตั้งองค์กฐินและสมโภชองค์กฐิน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับทายกทายิกาบ้านกางกี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 เพื่อทอดถวาย ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งรูปแบบการจัดเป็นการจัดงานแบบนิวนอร์มอล มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอร์ มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5091237994239228

Facebook comment