Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับทายกทายิกาบ้านกางกี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 เพื่อทอดถวาย ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เคลื่อนขบวนองค์กฐินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปยังวัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จากนั้นได้ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 และถวายปัจจัย มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมทอดถวายเป็นจำนวนเงิน 327,591 บาท รวมกับกฐินสามัคคีของชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 403,581 บาท โดยเงินจำนวนนี้ จะนำไปเพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัววัดกางกี่ศรีอุดม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์ ชุมชน และในพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5091178244245203

Facebook comment