Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 16 / 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี ได้มอบโล่โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ
ได้แก่
-นางวัชพร จำปาศรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
-นายอิทธิพล พวังคาม ตำแหน่งนิติกร 
สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
-นางพัชรี ภูบุญอิ่ม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-นางอนิญชนา เหล่าเคน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5104137942949233

Facebook comment