Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment