Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักศึกษา Portfolio - ความสามารถพิเศษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี-ความสามารถพิเศษ "โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565" โครงการที่ 1 Portfolio โครงการที่ 2 เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.) โครงการที่ 3 เด็กดีมีที่เรียน (สพม.) โครงการที่ 4 โควต้าสาธิต มรม. ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2,835 คน

Facebook comment