Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
พร้อมกันนี้ได้นำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 90% โดยยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่แล้วเสร็จคือการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการประมูล

Facebook comment