Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้กลุ่มภาคเครือข่ายเกษตร

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Conference room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้กลุ่มภาคเครือข่ายเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงสร้างเสริมองค์ความรู้การยกระดับผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคามให้เกิดประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยแนวทางการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้ชุมชนรู้จักการเรียนรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า OTOP ที่ได้รับมาตรฐานตามการรับรองแต่ละผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสํารวจข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนาสินค้า OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และอบรมองค์ความรู้ยกระดับสินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การวิเคราะห์ชุมชนและจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ ชุมชนสินค้า OTOP โดยมีคุณจตุพร ทับคําภา เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีการอภิปรายกลุ่ม การสรุปข้อมูลสภาพสินค้า OTOP ของวิสาหกิจชุมชน โดยคุณเด่นชัย ชาวสวน เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มภาคเครือข่ายเกษตร จังหวัดมหาสารคาม เป็นอย่างดี

Facebook comment