Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้าง ครั้งที่ 9/2564

การประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมวิบูล - ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผังแม่และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี
นายสุรพล ทวยภา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ศิวดล กัญญาคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐธิดา กลางประชา ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธุ์ สมบัติธีระ ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือพิจารณาอนุมัติพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับผังและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นไปตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานหรือเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
2.1 การรับรอง (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564
2.2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2564 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (กรณีมิเตอร์ไฟฟ้า)
3.2 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2564 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอทราบสถานะพื้นที่อาคารให้เช่าของกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ กองคลัง (กรณีสาธารณูปโภค)
3.3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2564 ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.4 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2564 ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง แนวทางการจัดทำผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี
3.5 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2564 ระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่อง การรื้อถอนอาคาร 5, อาคาร 6 และอาคาร 9
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จากบริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขออนุญาตติดตั้งครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอกรด ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2 การขออนุมัติแบบการติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท วีเน็ต เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
5.3 การขออนุญาตใช้พื้นที่ติดตั้ง Office และใช้พื้นที่ Store เก็บอุปกรณ์ชั่วคราว จากบริษัท วีเน็ต เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

Facebook comment