Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม : งานทาสีเส้นจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม : งานทาสีเส้นจราจร
ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบนโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน จึงได้มอบหมายให้งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ดำเนินการทาสีเส้นจราจร ทาสีขอบทางเท้า และทาสีป้ายจราจร เพื่อให้ผู้มารับบริการภายในมหาวิทยาลัยมองเห็นได้อย่างชัดเจนลดความเสี่ยงและอันตรายจากการสัญจรทางถนน

Facebook comment